Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

Dla pracodawców

I. Szkolenie dla pracodawców  / 16 godzin/

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)      aktualne przepisy w tym dotyczące: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)      problemy w interpretacji niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowanie przepisów bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Forma kształcenia: seminarium, kurs,  samokształcenie kierowane

Pierwsze szkolenie okresowe: do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Następne szkolenie okresowe: do 5 lat