Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWP/9.5/2017

 

Zakup oleju napędowego do samochodu ciężarowego wykorzystywanego do nauki jazdy na kursie prawo jazdy kat. C i E w ramach  projektu „NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

I.                    OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE:

1.       Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

2.       Realizatorem projektu, dalej zwanym Realizatorem lub Projektodawcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

3.       Projekt Realizowany jest w partnerstwie z Ośrodek Szkolenia  AUTO s.c. Zygmunt Gul, Janusz Książek ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

4.       Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 160 osób w wieku 18-64 lat z ter. powiatów: kolbuszowskiego i rop.-sędziszowskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowanie zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie przez min. 60% UP kwalifikacji zawodowych zg. z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz pracodawców do VI.2018.

5.       Projekt realizowany jest na terenie powiatów: kolbuszowskiego oraz ropczycko-sędziszowskiego województwa podkarpackiego  

6.       Biuro projektu: 36-100 Kolbuszowa ul Jana Pawła II 8

7.       Lider projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

8.       Partner Projektu Ośrodek Szkolenia   AUTO s.c. Zygmunt Gul, Janusz Książek ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

II.                  ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Szkolenia  AUTO s.c.  Zygmunt Gul, Janusz Książek

ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

tel. (17) 2272 968

Godziny otwarcia 08:00–16:00

III.                TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie realizowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywny zakup oleju napędowego do samochodu ciężarowego wykorzystywanego do nauki jazdy na kursie prawo jazdy kat. C i E.

L.p.

Rodzaj Paliwa

J.m.

 Ilość

1

olej napędowy

litr

9 000

Szczegółowe warunki zamówienia:

1.       Ilość oleju napędowego jest ilością szacunkową w okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów.

2.       Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodu ciężarowego będącego w posiadaniu  Ośrodka Szkolenia   AUTO s.c. Zygmunt Gul, Janusz Książek

3.       Cena za zakup 1 l oleju napędowego będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany stały rabat.

4.       Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami.

5.       W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.

6.       Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane  z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem.

7.       W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodu.

8.       Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa od poniedziałku do soboty w godz. od 8;00 do 16:00,w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego.

9.       W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci paliw.

10.    Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, za  miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży.

11.    Do każdej faktury Wykonawca dołączy:

-dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:

– miejsce i datę zakupu,

– rodzaj i ilość pobranego paliwa,

– nazwę pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu,

– nazwisko i podpis pobierającego paliwo.

12.    Przy każdym tankowaniu Wykonawca wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem,

13.    Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do pobierania paliw.

14.    Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).

15.    Stacje benzynowe posiadane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

V RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy

Kod CPV

09134100-8 Olej napędowy

VI OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.       Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.       Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię dokumentu zezwalającego na obrót paliwami ciekłymi w świetle ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), lub inny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu paliwami ciekłymi.

VIII WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1.       wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego wzorem (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

2.       w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a.       odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b.       dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje – kopię dokumentu zezwalającego na obrót paliwami ciekłymi w świetle ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), lub inny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu paliwami ciekłymi,

c.        Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2,

IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od daty podpisania umowy do 30.06.2018

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

2.       Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.       Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.       Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

5.       Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w  Zapytaniu ofertowym.

6.       W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.       Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

8.       Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

9.       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może  udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.   Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

13.   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

14.   Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI CENA OFERTY:

1.       Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.

2.       Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.       Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu ofertowym cenowej powiększona o wartość VAT.

Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.

4.       Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.       Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

6.       Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII KRYTERIA OCENY OFERT:

1.       W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

·      najniższa cena –   80 %

·      wielkość rabatu – 20%

2.       Sposób oceny ofert:

     -najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpc = Cn/Cof x R

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa w kryterium najniższa cena

Cn– najniższa proponowana cena brutto

Cofcena brutto oferty badanej

R – ranga

wielkość udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 litr paliwa jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

     Wpg = Ig/Ing x R

gdzie:

Wpg– Wartość punktowa w kryterium wielkość rabatu

Ig– wielkość rabatu proponowana w ofercie (w%)

Ing –  najwyższy proponowany rabat (w%)

R – ranga

     Łączna liczba punktów jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

                            L=Wpc+ Wpg

XIII      MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY:

1.       Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2017r. do godz. 14.30 w Siedzibie Zamawiającego : Ośrodek Szkolenia   AUTO s.c. ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

2.       osobiście –w siedzibie Ośrodka Szkolenia   AUTO s.c. ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

3.       W formie pisemnej(poczta lub kurier)na adres: Ośrodek Szkolenia  AUTO s.c. Zygmunt Gul, Janusz Książek ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa  (liczy się data wpływu przed terminem złożenia oferty),z dopiskiem: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Oferta na zakup oleju napędowego do samochodu ciężarowego wykorzystywanego do nauki jazdy na kursie prawo jazdy kat. C i E.

4.       Oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

5.       Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 18.09.2017r.o godz. 1500w siedzibie Zamawiającego.

6.       Osoby uprawnione do kontaktów: Janusz Książek, Zygmunt Gul  tel. (17) 2272 968

XIV WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub unieważnienia zapytania ofertowego oraz prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.

2.    Z Wykonawcom, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

3.    Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Możliwość dokonania zmian w umowie w stosunku do treści oferty szczegółowo określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.

XV WYNIKI POSTĘPOWANIA

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

a)       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)       Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c)       Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d)       unieważnieniu postępowania

oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XVI ZAŁĄCZNIKI:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym – załącznik nr 2

zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2

informacja o wyborze